Home Oracle Projekty Šport Private Download Howto Linky Kontakt  
download   Scripting
  Hardware

Hardware
ATX Power Supply Connector

Sig.Name Pin
No.
Colour
3.3V 1 Orange
3.3V 2 Orange
Common 3 Black
5V 4 Red
Common 5 Black
5V 6 Red
Common 7 Black
Pw-OK 8 Grey
5V Standby 9 Purple
+12V 10 Yellow
3.3V 11 Orange
-12V 12 Blue
Common 13 Black
PS-On (Low = On) 14 Green
Common 15 Black
Common 16 Black
Common 17 Black
-5V 18 White
5V 19 Red
5V 20 Red
ATX supply
* uzemnenim pinu 14
sa zdroj zapne/vypne


SCART Connector

Pin
No.
Description.
1 RH Audio out
2 RH Audio in
3 LH Audio out
4 Audio ground
5 Blue ground
6 LH Audio in
7 Blue in
8 Status CVBS
9 Green ground
10 Intercom (Inverted)
11 Green in
12 Intercom
13 Red ground
14 Intercom ground
15 Red in
16 Status RGB
17 Composite ground
18 RGB status ground
19 Composite out
20 Composite in
scart

Audio Jack

Jack

PS/2 Min-DIN Keyboard
Sig.Name Pin
No.
Data 1
Free 2
Gnd 3
+5Volt 4
Clock 5
Free 6
Screen shell
mini_din_keyboard
male
SVHS Connector
in
No.
input output
1 Y ground Y ground
2 C ground C ground
3 Y input Y output
4 C input C output
SVHS
Standard DIN Keyboard
Sig.Name Pin
No.
Clock 1
Data 2
Free 3
Gnd 4
+5Volt 5
Screen shell
DIN_keyboard
male


PS/2 Min-DIN Mouse
Sig.Name Pin
No.
Data 1
- 2
Gnd 3
+5Volt 4
Clock 5
- 6
Mini-DIN_mouse
female

Scripting
Posix shell (/bin/sh)
Nastavenie prostredia

env vypíše premenné prostredia
export PATH=/usr/bin nastaví hodnotu cesty k príkazom na /usr/bin
unset PATH zruší hodnotu premennej PATH a vrati ju na default hodnotu
history -l
zobrazí históriu príkazov
r [číslo príkazu]
vykoná príkaz z histórie pod daným čislom
stty intr ^C
nastaví funkciu interupt na CTRL+C
stty erase ^?
nastaví funkciu mazania znaku od kurzora doľava na BACKSPACE
stty susp ^Z
nastaví funkciu suspend na CTRL+Z
set -o vi
umožni používať šípky v príkazovom riadku
Premenné
lokálne premenné nededia sa do subshellu
PREMENNA=hodnota
PREMENNA2="hodnota s mezerami"

premenné prostredia dedia sa do subshellu
PREMENNA=hodnota
export PREMENNA
export [premenna] exportuje premenné do prostredia, ktoré dedí subshell. Bez parametrov vypisuje obsah prostredia.
Štandardné premenné
$PATH
definuje adresárové cesty v ktorých sa budú vyhľadávať príkazy
$MANPATH
definuje adresárové cesty v ktorých sa budú hľadať manuálové stránky
$TERM
definuje typ terminalu napr. vt100
$TZ
definuje časovú zónu
$LPDEST
definuje defaultnu tlačiareň
$UNIX95
mení správanie príkazov podľa normy XPG4
$PAGER
stránkovací program napr.more
$EDITOR
definuje editovací program napr. vi
$USER
login uživateľa
$PS1
reťazec, ktorý zobrazí shell ako svoj primárny prompt
$IFS
obsahuje oddelovače položiek na príkazovom riadku (medzera, tabulátor, nový riadok)
$HISTFILE
definuje súbor, do ktorého sa bude ukladať história shellu
$HISTSIZE
maximálny počet položiek, ktoré sa majú uložiť do histórie
$HOME
domovský adresár prihlásaného užívateľa
$SHELL
login shell užívateľa
$LOGNAME
meno aktuálne prihláseného užívateľa
$MAIL
súbor, v ktorom sú uložené maily užívatela
$LANG
jazyk, v ktorom budú komunikovať programy napr. en, de
$$
číslo pid interpretera
$0
meno skriptu
$1....$9
argumenty príkazového riadku
"$*"
všetky argumenty príkazového riadku ako 1 argument v ""
"#@"
všetky argumenty príkazového riadku individuálne v ""
$*/$@
všetky argumenty príkazového riadku
$#
počet argumentov
$?
exitcode posledného príkazu
$!
pid posledného príkazu na pozadí
$-
aktuálne nastavenie shellu (options set -o)
!! predchadzajúci príkaz, znovu vykoná predchadzajúci príkaz
!n príkaz číslo n z histórie príkazov
!-n n-tý predchádzjúci príkaz od aktuálneho príkazu
!reťazec posledný príkaz začínajúci daným reťazcom
!?reťazec? posledný príkaz obsahujúci daný reťazec
!?reťazec?% posledný argument príkazu obsahujúci reťazec
!$
posledný argument predchadzajúceho príkazu
!!reťazec
posledný príkaz s pridaným reťazcom na konci
!n reťazec
príkaz s číslom n a pridaným reťazcom na konci
^old^new^
rýchla substitúcia. V poslednom príkaze je reťazec old zamenený za reťazec new a príkaz sa vykoná
Špeciálne znaky

.
ľubovolný znak
?
ľubovolný 1 znak mena súboru
*
ľubovolný počet znakov 0-n
[ množina ]
znak z množiny, napr. [0-9] alebo [A-Z]
[^množina]
znak z doplnku množiny
\
ruší význam nasledujúceho špeciálneho znaku
^
začiatok riadku
$
koniec riadku
|
presmerovanie stndout jedneho procesu na stndin druheho procesu,
 napr. ls | grep "txt". Tento proces sa nazýva rúra
`príkaz`
tento výraz predstavuje hodnotu vygenerovanú príkazom
(príkazy)
príkazy sa spustia v subshelli. Dedia sa premenné, nie však lokálne premenné. Zmeny premenných v subshelli sa neprejavia v pôvodnom shelli
;
sekvencia príkazov na jednom riadku, napr. ll; echo; clear
||
vykoná nasledujúci príkaz ak predošlý neuspel, exitcode <>0
&&
vykoná nasledujúci príkaz ak predoslý uspel, exitcode=0,
 napr. ls && echo "OK"
<
presmerovanie vstupu
>
presmerovanie výstupu
2>&1
presmerovanie výstupu zo stnderr na stndout
>>
výstup pridáva na koniec súboru
#
komentár az do konca riadku
&
spusti príkaz na pozadí, napr. sleep 1000 &
$
zprístupní hodnotu premennej, napr. echo $TERM
'text'
apostrofy rušia špeciálny význam znakov v reťazci
ll *[0-9]*
zobrazí súbory, ktoré majú v názve číslo
ll *.txt
zobrazí všetky súbory s príponou txt
'niečo'
apostrofy. Rušia špeciálny význam všetkých znakov v reťazci
"niečo"
uvodzovky. Rušia význam špeciálnych znakov okrem: $PREMENNÁ `príkaz` a \
ls | grep ^s
zobrazí všetky súbory začínajúce na "s"

Ako začať ?

chmod +x skript.sh
Aby bol skript spustiteľný, musí mať nastavený execute bit
#!/cesta/interpreter
Každý skript musí začínať interpretorom, ktorý ho bude vykonávať napr. #!/bin/sh
echo "text" >subor
presmerovanie výstupu do súboru
prikaz n> subor
presmeruje deskriptor n na daný súbor
deskriptory:
stdin=0 standardní vstup (klávesnice)
stdout=1 std. výstup (obrazovka)
stderr=2 std. chybový výstup (obrazovka)
príklad: newfs /dev/dsk/vg00 2> súbor # presmerovanie chybového výstupu do suboru
>&n
príkaz >soubor 2>&1 # presmeruje vystup aj chybový výstup do súboru
príkaz 2>&1 >soubor # presmeruje chybový výstup na stdout a stdout do suboru
príklad: echo "text" >&2 # presmeruje stdout do stderr
<&n
vstup je čítaný z descriptoru n
>>
append
echo "text" >> soubor # presmeruje výstup do súboru, neprepíše ho, ale pridá text na koniec súboru
<
presmerovanie vstupu
príkaz < soubor # presmeruje stdin z klavesnice do suboru
<<token
presmerovanie vstupu, číta zo skriptu alebo stdin až po token, ktorý musí byť samostatne na riadku
cat >subor << END   # akýkoľvek text, aj $PREMENNÁ okrem ukončovacıeho riadku END
n<&-
zavrie vstup z deskriptoru n
n>&-
zavrie výstup do deskriptoru n
exit [číslo]
ukončuje skript. Vracia exit-code predchádzajúceho príkazu. Vrátenú hodnotu je možné zobraziť pomocou premennej $? Možné hodnoty 0=OK, <>0=chyba
exec [príkaz]
nahradí kód shellu príkazom tak, že prepíše jeho kód v pamäti, nevytvára sa nový proces. Bez parametra umožňuje presmerovanie vstupu/výstupu vo vnútri skriptu
Správa procesov

ps
výpis stavu procesov
nohup
process sa neukončí pri odhlaseni napr. nohup skript.sh
kill
posiela signály procesom
wait
čaká na dokončenie potomka/potomkov skriptu
Subshell

(príkazy)
Subshell dedí premenné prostredia, nededí lokálne premenné (tj. tie, u ktorých nebol urobený export). Zmeny premenných a ďalších nastaveni v subshellu sa neprejeví v pôvodnom shelly!
{príkazy}
Rovnako ako (príkazy), ale nespúšťa nový subshell
Použitie premenných

$PREMENNA text
medzi menom a ďalším textom musí býť oddelovací znak
${PREMENNA}text
nie je nutný ďaľší oddelovač
${PREMENNA:-hodnota}
ak premenná existuje a nie je prázdna, použi jej obsah, inak použi "hodnota" -> defaultna hodnota premennej. Ak sa nepoužije ":", testuje sa iba existencia premennej a nie to, či má prázdny obsah
${PREMENNA:=hodnota}
ako predchádzajúci prípad, avšak iba namiesto použitia hodnoty nastaví premennú ne defaultnu hodnotu, ak bola nedefinovaná. Ak sa nepoužije ":", testuje sa iba existencia premennej a nie to, či má prázdny obsah
${PREMENNA:+hodnota} ak premenná existuje a nie je prázdna, použi "hodnota", inak vráť null. Ak sa nepoužije ":", testuje sa iba existencia premennej a nie to, či má prázdny obsah
${PREMENNA:?sprava}
ak premenná existuje a je nenulová, použi jej hodnotu; inak vypíš správu (správa môže byť aj prázdna). Ak sa nepoužije ":", testuje sa iba existencia premennej a nie to, či má prázdny obsah
echo ${NEEXIST1:?"Voľajako to nie je ono"}

shift <n>
posunie argumenty skriptu doľava; posunie $1 <- $2 <- $3
readonly [zoznam premenných]
označí premenné len na čítanie. Subshell toto nastavenie nededí
echo
zobrazí obsah premennej
echo $PREMENNA, echo ${PREMENNA}text;  echo text$PREMENNA;
unset [premenna]
zruší nastavenie premennej
read [premenna]
načíta zo štandardného vstupu (klávesnice) a uloží do premennej
Hodnoty príkazov
príkazy namiesto výpisu na stdout, môžu ukladať svoje hodnoty do premenných
den=$(date +%e)
premenna "den" bude obsahovat aktualny den
den=`date +%e`
premenna "den" bude obsahovat aktualny den
subory=$(ls /etc)
premenna "subor" bude obsahovat názvy súborov v adresári /etc
obsah=$(< /etc/password)
premenna "obsah" bude obsahovať obsah súboru /etc/password
Cykly

For

for premenna [ in zoznam_vyrazov ];do zoznam_príkazov done
príklad: for i in *.txt ; do echo Soubor: $i done
príklad: for i in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10; do echo gzip 2006050$i.log done

Case
Poskytuje výber z viacerých volieb:
case vyraz in
volba1)
prikaz ;;
volba2|volba3|*.[ch])
prikaz
;;
....
*)
prikaz ;;
esac

While
while podmienka; do zoznam_prikazov done
príklad: while true ; do date; sleep 1 done
Until
until podmienka; do zoznam_prikazov done
break
ukončenie cyklu
continue
pokračovanie cyklu
Testovanie podmienok

test [ podmienka ] príkaz vyhodnotí zadanú podmienku a vráti nulovú návratovú hodnotu, pokiaľ je podmienka pravdivá, inak je návratová hodnota nenulová
príklad: while test $# -gt 0
príklad: while [ -n "$1" ]
príklad: if [ ! -r "$1" -o ! -f "$1" ]
-b súbor
súbor existuje a je blokovým špeciálnym súborom
-c súbor
súbor existuje a je znakovým špeciálnym súborom (charakter device)
-d súbor
súbor existuje a je to adresár
-f súbor
súbor existuje
-g súbor
súbor existuje a má nastavený bit požičaných práv skupín
-k súbor
súbor existuje a má nastavený "sticky" bit
-p súbor
súbor existuje a je to "named pipe"
-r súbor
súbor existuje a je ho možné čítať
-s súbor
súbor existuje a má nenulovú dĺžku
-t [n]
otvorený descriptor súboru číslo n je spojený s terminálom. Štandardný je descriptor č.1
-u súbor
súbor existuje a má nastavený bit požičaných práv užívateľa
-w súbor
súbor existuje a je možne do neho zapisovať
-x súbor
súbor existuje je spustiteľný
-G súbor
súbor existuje a jeho skupina je zhodná s efektívnouu procesu
-L súbor
súbor existuje a je to symbolický odkaz
-O súbor
súbor existuje a jeho vlastník je zhodný s efektívnym vlastníkom procesu
-S súbor
súbor existuje a je to socket
súbor1 -ef súbor2
subor1 a subor2 reprezentujú rovnaký súbor
súbor1 -nt súbor2
subor1 je novší ako subor2
súbor1 -ot súbor2 subor1 je starší ako súbor2
-n reťazec
retazec je nenulovej dĺžky
-z reťazec
retazec je nulovej dĺžky
reťazec1 = reťazec2
reťazce sú zhodné
reťazec1!=reťazec2
reťazce sa navzájom nerovnajú
čislo1 -eq čislo2

čislo1 -ge čislo2

čislo1 -gt čislo2
burning CD in unix:
mkisofs -o <image.iso> -D -R -J <path_to_directory>
burncd -f /dev/acd1 data <image.iso> fixate

| potápanie | cyklistika | windsurfing | paragliding | korčužovanie |